Pravidla seriálu

PRAVIDLA T-MOBILE ČESKÉ ENDURO SERIE 2023

1. Termínová listina

26.-28.5.2023 ENDURO RACE KOUTY

23.-25.6.2023 ENDURO RACE KLÍNOVEC

21.-23.7.2023 ENDURO RACE KRALIČÁK

25.-27.8.2023 ENDURO RACE MORÁVKA

08.-10.9.2023 ENDURO RACE ŠPIČÁK

22.-24.9.2023 ENDURO RACE KLÍNY

2. Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz

pátek od 16:00 do 18:00 hodin.
sobotu od 09:00 do 12:00 hodin.

POZOR: závodníci mají povinnost označit kolo tabulkou s platným startovním číslem a to nejpozději v sobotu do 12:00, tratě jsou otevřeny pouze pro přihlášené závodníky s řádně nasazeným číslem.

Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce. V případě, že jsou závodníkovi osobní údaje již v RS, je nutné vyplnit i přidělené číslo karty/registrace. Pokud si tyto údaje závodník nepamatuje nebo kartu ztratil, lze kontaktovat přímo pořadatele T-ČES (info@enduroserie.cz). Na jednotlivých závodech lze tuto informaci získat na prezenci. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Závodník je dále povinen ověřit si, že není v RS registrován duplicitně. Pokud zjistí, že ano, je nutné co nejdříve kontaktovat pořadatele T-ČES. V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit.

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění. Přehlašování na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce T-ČES / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

3. Věkové kategorie závodníků

Race: do závodu jsou zařazeny všechny RZety, většinou 5 RZ.

Hobby: pouze vybrané RZety, vynechávají nejtěžší RZ na trati.
E-Enduro: pouze vybrané RZty, totožné s kategorií hobby.

Newbie: totožné trasy společně s Hobby.
Rookie: samostatné RZety pouze pro děti. Celkem 3 RZ.
Grom: samostatné RZety pouze pro děti. Celkem 2 RZ.

Race Muži U21 17-20 let
Race Elite Muži 21-34 let
Race Muži 35-44 let
Race Muži 45-54 let
Race Muži 55+
Race Ženy 17+

Hobby Junioři 15-20 let
Hobby Muži 21 +
Hobby Muži 40+
Hobby Ženy 15+

Newbie 13-14 let
Rookie 11-12 let
Grom 6-10 let

E-Enduro muži 18+
E-Enduro ženy 18+ 

Závodník musí zvolit kategorii před prvním závodem, do kterého nastoupí, kategorie nelze měnit v průběhu sezóny. Závodník ale může např. nastoupit v jednom závodě do soutěže Race, v dalším pak do soutěže Hobby. V takovém případě bude veden v průběžném pořadí soutěže Race i Hobby.

Závodníci, kteří obsadili 1.-3. místo průběžného pořadí kategorie Hobby muži ročníku 2022 a všichni vítězové jednotlivých závodů kategorie Hobby muži nemohou startovat v kategorii Hobby muži v ročníku 2023, případný start v této kategorii bude znamenat diskvalifikaci závodníka.

4. Startovné

Jednotné startovné pro trénink a nedělní závod. Startovné musí být zaplaceno před termínem změny výše startovného nebo v dostatečném předstihu před daným závodem, připsání startovného na účet nejpozději 7 dnípřed závodem. Pozdější platby nemusí dorazit na náš účet a tím se vystavuje riziku – NEZAŘAZENÍ DO STARTOVNÍ LISTINY.

O vrácení startovného je možné zažádat do 7 dnů před datem závodu a to za poplatek 250,- Kč. Změna kategorie je možná pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí e-mail). Převedení startovného na jiný závod nebo jiného člověka je možné pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí email).

Startovné RACE, HOBBY

1100,- Kč leden až 30 dní před závodem
1300,- Kč 29 dní - 7 dní před závodem. Poslední možnost se registrovat


Startovné NEWBIE

600,- Kč leden až 30 dní před závodem 
800,- Kč 29 dní až 7 dní před závodem, poslední možnost se registrovat

Startovné GROM , ROOKIE

550,- Kč leden až 30 dní před závodem
650,- Kč 29 dní až 7 dní před závodem, poslední možné se registrovat


Permanentní karty

Na všech závodech letošního 11. ročníku T-Mobile České Enduro Serie je možno využít koncept permanentních slev na startovném. On line permanentky T-Mobile Česká Enduro Série 2023 ve dvou variantách platí pro celou sezónu 2023, je vystavena na konkrétní jméno, tudíž není přenosná. Permanentku nelze uplatnit na partnerské závody. Permanentku zakoupiš na našem E-Shopu

Permanentka T-ČES Gold - cena: 5300,- Kč
Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na všech 6 závodů T-ČES 2023. Závodník, který se zúčastní celého seriálu tak ušetří 2500 Kč

Permanentka T-ČES Silver - cena: 3800,- Kč
Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na 4 libovolné závody T-ČES 2023. Závodník tak ušetří 1400 Kč.

  • Permanentka platí na jednu sezónu, na konkrétní jméno a je nepřenosná.
  • Tyto permanentky lze využít pouze ONLINE!!!
  • Nevyčerpané startovné nelze převést do dalšího ročníku, nevrací se ani poměrná část peněz.
  • Startovné za jednotlivý závod nelze vrátit ani převést na jiného závodníka.

5. Řazení na startu

Startovní listiny se sestaví odděleně pro soutěže Race, Hobby, E-Enduro, Newbie, Rookie a Grom na základě průběžného pořadí v celé T-Mobile České Enduro Sérii z předem přihlášených závodníků.
Systém sám seřadí přihlášené závodníky podle průměrného bodového hodnocení, závodníkům následně přidělí startovní čísla. Průměrné bodové hodnocení bude pravidelně aktualizováno na www.enduroserie.cz v profilu závodníka. Průměrné bodové hodnocení vychází z bodové tabulky za absolutní pořadí.

a) výpočet při prvním startu závodníka v roce 2023

V prvním závodě, na který se účastník přihlásí, se bude závodníkovi počítat průměrný bodový zisk ze 3 nejlépe odjetých závodů v roce 2022. V případě, že odjel 2 závody, průměrný bodový zisk ze dvou. V případě jednoho odjetého závodu, výsledek z jednoho závodu.

b) výpočet po odjetí 1. závodu v roce 2023

1 závod odjetý = prům. bod. zisk 2022 + bod. zisk z 1. závodu 2023 děleno 2 (dále jen / 2)
2 závody odjeté = prům. bod. zisk 2022 + bod. zisk z 1. závodu + bod. zisk z 2. závodu / 3
více jak 2 závody odjeté = systém vybere z odjetých závodů 2023 a prům. bod. zisku 2022 nejvyšší 3 bodové zisky / 3

c) v případě, že závodník nejel žádný závod v roce 2022

1 závod odjetý = bod. zisk z 1 závodu / 1
2 závody odjeté = bod. zisk z 1 závodu + bod. zisk z 2. závodu / 2
více jak 2 závody odjeté = nejlepší 3 bodové zisky v roce 2022 / 3

Závodníci startují v pořadí od nejvyššího do nejnižšího startovního čísla. Konkrétní časy startů budou zveřejněny na webových stránkách vždy do soboty 20:00 hod. V případě, že na startu není přítomen vedoucí závodník průběžného pořadí, startovní číslo jedna se nepřiděluje. Ředitel závodu má právo udělit maximálně 5 ks tzv. divokých karet (přednostní startovní číslo). Do první RZety případně transferu startují závodníci dle těchto startovních listin, starty v dalších RZetách v libovolném pořadí. Ženy v Race i Hobby mohou startovat bez ohledu na pořadí dané startovním číslem.
Závod může začínat transferem. Na start se závodník připraví vždy s jednou nohou na zemi, stání v pedálech není povoleno!

6. Trať závodu a bezpečnost

6.1 Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná.
6.2 Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.
6.3 V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.
6.4 Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 09:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Během tréninku není zajištěn zdravotnický dozor.
6.5 V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.
6.6. Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu (neděle).

7. Porušení pravidel závodu T-Mobile České Enduro Serie

7.1 Závodník porušuje pravidla:

V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu.
V případě předčasného najíždění tratí mimo dané dny, které jsou vyhrazeny pro trénink!!! 
V případě využití cizí pomoci a to i mechanické, s výjimkou oficiálního depa na rychlostní zkoušce i transferu nebo využití nářadí a náhradních dílů, které neveze s sebou.
V případě přijmutí občerstvení mimo občerstvovací stanice, mimo občerstvení, se kterým závodník odstartoval.
V případě použití elektrokola pro trénink nebo hlavní závod. (elektrokolo smí použít pouze pro kategorii E-Enduro)
V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. Závodník má povinnost poskytnout první pomoc na trati zraněnému závodníkovi a nahlásit zranění nejbližšímu pořadateli. Časová ztráta v důsledku poskytnutí první pomoci může být po zvážení ředitele závodu odečtena od dosaženého času.
Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.
V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku
Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat píchlé duše, cyklistické lahve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic.
Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře nebo řediteli závodu nebo rozhodčímu / delegátovi T-ČES.
Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze delegovaným zástupcem/rozhodčím T-ČES.
Závodník je povinen využít vyznáčený transfer, pro přesun mezi erzetami a to na svém kole po celý závodní víkend. Nesmí využít cizí pomoc, vývoz autem apod. To znamená jakékoli shuttlování NENÍ POVOLENO ani při pátečním a sobotním tréninku!!! 


7.2 Možnosti potrestání porušení pravidel:

slovní napomenutí
časová penalizace
diskvalifikace
O trestu rozhoduje delegovaný zástupce T-ČES / rozhodčí ve spolupráci s ředitelem závodu a oficiální časomírou. Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí, ředitel závodu, seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové listině a nebudou mu započteny body do jednotlivých soutěží v rámci T-ČES. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

8. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech T-Mobile České Enduro Serie

8.1 Pořadí závodníka v závodě se získá součtem časů na rychlostních zkouškách (RZ). Pořadí závodníka odpovídá zisk určitého počtu bodů, dle bodovací tabulky
8.2 Měření času společností Sportsoft, chipová technologie AIR+
8.3 Na jednotlivých závodech garantujeme minimální finanční prémie v pořadí muži a ženy soutěže Race

Absolutní pořadí kategorie muži. Vyhlašuje se prvních pět:

1.místo 6000,- Kč
2. místo 5000,- Kč
3. místo 4000,- Kč
4.místo 3000,- Kč
5. místo 2000,- Kč

Absolutní pořadí kategorie ženy. Vyhlašují se první tři:

1.místo 6000,- Kč
2.místo 5000,- Kč
3.místo 4000,- Kč

8.4 V rámci dalších kategorií Race U21,R35-45, R45-55, R55+ a HM,HZ,HM40,HJ a E-Enduro muži/ženy 18+ a všechny dětské kategorie Newbie, Rookie a Grom se vyhlašují první tři, pro které budou připraveny hmotné ceny.
8.5 Vítězové se vyhlašují vždy po závodě dle časového harmonogramu.
8.6 V případě, že se závodník vyhlášení nezúčastní (s výjimkou zdravotních důvodů), ztrácí nárok na ceny.

9. Povinná výbava

9.1 Závodník smí používat pouze jedno jízdní kolo, jedny komponenty, vše potřebné si musí vézt sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není. Není dovoleno používat elektrokolo při tréninku ani při hlavním závodě s výjimkou kategorie elektrokol.

9.2 Povinnou výbavou je cyklistická helma. Závodník musí mít helmu po celou dobu jízdy v závodu, helmu nemusí mít pouze v transferu při jízdě do kopce na lesní cestě nebo v případě sesednutí z kola. Pro děti a kategorie do 18 let je helma povinná po celou dobu bez výjimky. Povinný je i chránič páteře, možno nahradit batohem s integrovaným chráničem páteře. Nedodržení povinné výbavy bude mít za následek diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel důrazně doporučuje integrální helmu po celý závod, chrániče kolen, loktů, dlouhoprsté rukavice, sjezdové/motokrosové brýle, nářadí, rezervní duši, základní lékárničku a vždy kontakt na pořadatele!

10. Sportovní soutěže v rámci seriálu T-Mobile Česká Enduro Série

Pořadatelem průběžných sportovních soutěží je Kolo pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 03401707

10.1 Průběžné pořadí jednotlivců

Principem soutěže je přiřazení určitého počtu bodů závodníkovi za jeho umístění v závodě podle bodovací tabulky (absolutní pořadí jednotlivci).

Absolutní pořadí je sestaveno zvlášť pro soutěže Race/Hobby/E-Enduro/Newbie/Rookie/Grom. Absolutní pořadí se určí součtem bodů ze čtyř závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů.
Pořadí v kategorii je sestaveno v rámci kategorie na základě získaných bodů v kategorii a určí se součtem bodů ze čtyřech závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů.
V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii, následně výsledek posledního odjetého závodu závodníka. 


10.2. Průběžné pořadí teamů

Teamová soutěž CZECH ENDURO TEAM

Czech Enduro Team (CET) je bodovaná soutěž probíhající v rámci závodů seriálu „T-Mobile Česká Enduro Série“ na trasách RACE a HOBBY.

Czech Enduro Team - Race 

  • Založení teamu je zdarma. Team musí tvořit nejméně 2 závodníci, maximální počet je 3. Team může být složen pouze z jezdců kategori RACE. 

Czech Enduro Team - Hobby 

  • Založení teamu je zdarma. Team musí tvořit nejméně 2 závodníci, maximální počet je 3. Team může být složen z jezdců kategorie Hobby, Newbie, Rookie a Grom. 

Bodování Czech Enduro Team - Race

  • Bodování v teamové soutěži vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce třemi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započítají 4 nejlepší bodové zisky teamu ze 6-ti závodů. Bodový přínos jednotlivce/člena teamu pro teamovou soutěž se získá podle počtu bodu v kategorii jednotlivce (dle bodovací tabulky).


Bodování Czech Enduro Team - Hobby

  • Bodování v teamové soutěži Hobby vychází z principu součtu bodů získaných vždy nejvíce třemi nejlepšími závodníky teamu v jednotlivém závodě. Následně se započítají 4 nejlepší bodové zisky teamu ze 6-ti závodů. Bodový přínos jednotlivce/člena teamu pro teamovou soutěž se získá podle počtu bodu v kategorii jednotlivce (dle bodovací tabulky).

Pořadí teamů

  • Součet bodového zisku nejlépe bodovaných závodníků v daném závodě. Celkové pořadí teamů Czech Enduro Team Race a Hobby je součtem výsledných bodových zisků v jednotlivých závodech. V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii, následně výsledek posledního odjetého závodu závodníků v týmu.  Průběžné pořadí soutěží bude pravidelně aktualizováno na www.enduroserie.cz. 

11. Podání protestu

11.1 Podání protestu proti výsledku v závodě:


Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u ředitele závodu v místě časomíry v cílové rovince. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 2 dnů ode dne konání závodu.

11.2 Podání protestu proti pořadí ve sportovní soutěži


Reklamaci na pořadí soutěží je možné uplatnit výhradně u pořadatele Kolo pro život, z.s. (info@enduroserie.cz), nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků soutěží po každém závodě na www.enduroserie.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi i zpětně. Pozor: Pořadatel sportovní soutěže neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!

12. Vyhlášení sportovních soutěží.

Vyhlášení celkového pořadí v T-Mobile České Enduro Sérii proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií soutěží Race,Hobby, E-Enduro Race, Newbie,Rookie,Grom a vítěze Teamové soutěže vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení po skončení série. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.

13. E-Enduro Race

13.1 Definice


E-Enduro Race je závod horských kol s asistovaným pohonem.
E-Enduro Race trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání a technických pasáží, které prověří technickou zdatnost jezdce.


13.2 Kategorie

E-Enduro Race je otevřena pro všechny jezdce bez nutnosti ČSC a UCI licence. Kategorie jsou následující.

EEM OPEN muži 18+

EEŽ OPEN ženy 18+

13.3 Speciální ustanovení


Všichni závodníci se musí řídit pravidly závodu a zákonem o silničním provozu, zejména pokud se jedná o závodní trasu (RZ) která vede nebo protíná silnici pro motorová vozidla.
Jezdi s rozumem a Fair Play, uvolní rychlejšímu trať.
Závodník smí používat pouze jedno elektrokolo, jednu baterii, jedny komponenty, vše potřebné si musí vést sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není.


13.4 Registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz, pomocí jednotného přihlašovacího formuláře.


13.5 Specifikace elektrokola


T-Mobile Česká Enduro Série umožní závodníkům použít pouze taková elektrokola, která umožňují jízdu s asistovaným pohonem kol, podle výrobců elektrokol. Změna komponentů je dovolena(zapletená kola, brzdy,vidlice apod.) Rám, elektromotor a el.vedení musí zůstat v originálním provedení. V případě jakéhokoli sporu se spoléháme na oficiální stránky a katalogy výrobců.
Všechna kola musí být v souladu se směrnicí EU 2002/24 / CE.
Směrnice EU 2002724 / CE (článek 1 písm. H) definuje kolo s asistencí elektromotoru s následující charakteristikou:
Maximální výkon elektromotoru: 0, 25 KW
Výkon elektromotoru bude postupně snižováno, jakmile se rychlosti přiblíží 25Km/h a úplné přerušení nad 25 km / h.
Pokud závodník nešlape do pedálů, je odpojen výkon elektromotoru.
Všechna elektrokola splňující tato pravidla nemusí být homologována a musí být považována za klasická kola. Všechna elektrokola, která tato pravidla nesplňují, nemohou být považována za kola ale za vozidla, které musí být homologována. Tato EU směrnice byla provedena v Itálii a je účinná a platná!!!


13.7. Trať závodu a bezpečnost

E-Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná. E-Enduro Race se jede na stejných tratích jako kategorie Hobby, tzn:. 4 RZty.
Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.
V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.
Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 12:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Není zajištěn zdravotnický dozor.
V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.
Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu.


13.8 Vyhlášení

Vyhlášení pořadí E-Enduro Race proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií OPEN vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení závodu. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.  Vyhlášení celkového pořadí v E-ENDURO RACE proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií soutěží OPEN ŽENY 18+ A OPEN MUŽI 18+,  vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení po skončení série. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.

 

Bodovací tabulka

Body v kategorii - RACE/HOBBY/E-ENDURO/NEWBIE/ROOKIE/GROM
pořadíabsolutní body body v kategorii
1150450
2125375
3105315
490270
587,5262,5
685255
782,5247,5
880240
977,5232,5
1075225
1173,5220,5
1272216
1370,5211,5
1469207
1567,5202,5
1666198
1764,5193,5
1863189
1961,5184,5
2060180
2159177
2258174
2357171
2456168
2555165
2654162
2753159
2852156
2951153
3050150
3149,5148,5
3249147
3348,5145,5
3448144
3547,5142,5
3647141
3746,5139,5
3846138
3945,5136,5
4045135
4144,5133,5
4244132
4343,5130,5
4443129
4542,5127,5
4642126
4741,5124,5
4841123
4940,5121,5
5040120
5139,5118,5
5239117
5338,5115,5
5438114
5537,5112,5
5637111
5736,5109,5
5836108
5935,5106,5
6035105
6134,5103,5
6234102
6333,5100,5
643399
6532,597,5
663296
6731,594,5
683193
6930,591,5
703090
7129,588,5
722987
7328,585,5
742884
7527,582,5
762781
7726,579,5
782678
7925,576,5
802575
8124,573,5
822472
8323,570,5
842369
8522,567,5
862266
8721,564,5
882163
8920,561,5
902060
9119,558,5
921957
9318,555,5
941854
9517,552,5
961751
9716,549,5
981648
9915,546,5
1001545
10114,543,5
1021442
10313,540,5
1041339
10512,537,5
1061236
10711,534,5
1081133
10910,531,5
1101030
1119,528,5
112927
1138,525,5
114824
1157,522,5
116721
1176,519,5
118618
1195,516,5
120515
121-150412
151-18039
181-26
Generální partnerT-Mobile
Hlavní partneřiGiant
TREK
Cardion
Nova Sport
Generální mediální partnerNova
PartneřiBikeporn
DodavateléKatmar
Kastar
Lipence
Mediální partneřiPinkbike
MTBs
Velo
EWS
iVelo