Pravidla seriálu

PRAVIDLA T-MOBILE ČESKÉ ENDURO SERIE 2022

1. Termínová listina

20.-22.5.2022 ENDURO RACE KRALIČÁK

17.-19.6.2022 ENDURO RACE KLÍNOVEC

1.-3.7.2022 ENDURO RACE ZADOV 

22.-24.7.2022 ENDURO RACE KOUTY

26.-28.8.2022 ENDURO RACE MORÁVKA

09.-11.9.2022 ENDURO RACE ŠPIČÁK

2. Vyplnění přihlášek a registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz

pátek od 16:00 do 18:00 hodin.
sobotu od 09:00 do 12:00 hodin.

POZOR: závodníci mají povinnost označit kolo tabulkou s platným startovním číslem a to nejpozději v sobotu do 12:00, tratě jsou otevřeny pouze pro přihlášené závodníky s řádně nasazeným číslem.

Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce. V případě, že jsou závodníkovi osobní údaje již v RS, je nutné vyplnit i přidělené číslo karty/registrace. Pokud si tyto údaje závodník nepamatuje nebo kartu ztratil, lze kontaktovat přímo pořadatele T-ČES (info@enduroserie.cz). Na jednotlivých závodech lze tuto informaci získat na prezenci. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Závodník je dále povinen ověřit si, že není v RS registrován duplicitně. Pokud zjistí, že ano, je nutné co nejdříve kontaktovat pořadatele T-ČES. V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit.

Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění. Přehlašování na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce T-ČES / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

3. Věkové kategorie závodníků

Race: do závodu jsou zařazeny všechny RZety, většinou 5 RZ.

Hobby: pouze vybrané RZety, vynechávají nejtěžší RZ na trati.
E-Enduro: pouze vybrané RZty, totožné s kategorií hobby.

Newbie: totožné trasy společně s Hobby.
Rookie: samostatné RZety pouze pro děti. Celkem 3 RZ.
Grom: samostatné RZety pouze pro děti. Celkem 2 RZ.

Race Muži U21 17-20 let
Race Elite Muži 21-34 let
Race Muži 35-44 let
Race Muži 45-54 let
Race Muži 55+
Race Ženy 17+

Hobby Junioři 15-20 let
Hobby Muži 21 +
Hobby Muži 40+
Hobby Ženy 15+

Newbie 13-14 let
Rookie 11-12 let
Grom 6-10 let

E-Enduro muži 18+
E-Enduro ženy 18+ 

Závodník musí zvolit kategorii před prvním závodem, do kterého nastoupí, kategorie nelze měnit v průběhu sezóny. Závodník ale může např. nastoupit v jednom závodě do soutěže Race, v dalším pak do soutěže Hobby. V takovém případě bude veden v průběžném pořadí soutěže Race i Hobby.

Závodníci, kteří obsadili 1.-3. místo průběžného pořadí kategorie Hobby muži ročníku 2021 a všichni vítězové jednotlivých závodů kategorie Hobby muži nemohou startovat v kategorii Hobby muži v ročníku 2022, případný start v této kategorii bude znamenat diskvalifikaci závodníka.

4. Startovné

Jednotné startovné pro trénink a nedělní závod. Startovné musí být zaplaceno před termínem změny výše startovného nebo v dostatečném předstihu před daným závodem, připsání startovného na účet nejpozději 14 dnípřed závodem. Pozdější platby nemusí dorazit na náš účet a tím se vystavuje riziku – NEZAŘAZENÍ DO STARTOVNÍ LISTINY.

O vrácení startovného je možné zažádat do 14 dnů před datem závodu a to za poplatek 250,- Kč. Změna kategorie je možná pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí e-mail). Převedení startovného na jiný závod nebo jiného člověka je možné pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí email).

Startovné 15 a více let

on-line:

800,- Kč prosinec
1000,- Kč leden až 14 dní před závodem
1200,- Kč pondělí až středa před závodem. Poslední možné otevření registrace.


Startovné do 15 let

on-line:

350,- Kč prosinec
450,- Kč leden až 7 dní před závodem
550,- Kč pondělí až středa před závodem, poslední možné otevření registrace. 
Permanentní karty

Na všech závodech letošního 10. ročníku T-Mobile České Enduro Serie je možno využít koncept permanentních slev na startovném. On line permanentky T-Mobile Česká Enduro Série 2022 ve dvou variantách platí pro celou sezónu 2022, je vystavena na konkrétní jméno, tudíž není přenosná. Permanentku nelze uplatnit na partnerské závody.

Permanentka T-ČES Gold – Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na všech 6 závodů T-ČES 2022. Závodník, který se zúčastní celého seriálu tak ušetří 1500 Kč. Garance místa ve startovní listině!!! Cena: 4500,- Kč
Permanentka T-ČES Silver – Tato permanentka poskytuje majiteli startovné na 4 libovolné závody T-ČES 2022. Závodník tak ušetří 800 Kč. Cena: 3200,- Kč
Permanentka platí na jednu sezónu, na konkrétní jméno a je nepřenosná.
Tyto permanentky lze využít pouze ONLINE!!!
Nevyčerpané startovné nelze převést do dalšího ročníku, nevrací se ani poměrná část peněz.
Startovné za jednotlivý závod nelze vrátit ani převést na jiného závodníka.

5. Řazení na startu

Startovní listiny se sestaví odděleně pro soutěže Race, Hobby, E-Enduro, Newbie, Rookie a Grom na základě průběžného pořadí v celé T-Mobile České Enduro Sérii z předem přihlášených závodníků.
Systém sám seřadí přihlášené závodníky podle průměrného bodového hodnocení, závodníkům následně přidělí startovní čísla. Průměrné bodové hodnocení bude pravidelně aktualizováno na www.enduroserie.cz v profilu závodníka. Průměrné bodové hodnocení vychází z bodové tabulky za absolutní pořadí.

a) výpočet při prvním startu závodníka v roce 2022

V prvním závodě, na který se účastník přihlásí, se bude závodníkovi počítat průměrný bodový zisk ze 3 nejlépe odjetých závodů v roce 2021. V případě, že odjel 2 závody, průměrný bodový zisk ze dvou. V případě jednoho odjetého závodu, výsledek z jednoho závodu.

b) výpočet po odjetí 1. závodu v roce 2022

1 závod odjetý = prům. bod. zisk 2021 + bod. zisk z 1. závodu 2022 děleno 2 (dále jen / 2)
2 závody odjeté = prům. bod. zisk 2021 + bod. zisk z 1. závodu + bod. zisk z 2. závodu / 3
více jak 2 závody odjeté = systém vybere z odjetých závodů 2022 a prům. bod. zisku 2021 nejvyšší 3 bodové zisky / 3

c) v případě, že závodník nejel žádný závod v roce 2021

1 závod odjetý = bod. zisk z 1 závodu / 1
2 závody odjeté = bod. zisk z 1 závodu + bod. zisk z 2. závodu / 2
více jak 2 závody odjeté = nejlepší 3 bodové zisky v roce 2021 / 3

Závodníci startují v pořadí od nejvyššího do nejnižšího startovního čísla. Konkrétní časy startů budou zveřejněny na webových stránkách vždy do soboty 20:00 hod. V případě, že na startu není přítomen vedoucí závodník průběžného pořadí, startovní číslo jedna se nepřiděluje. Ředitel závodu má právo udělit maximálně 5 ks tzv. divokých karet (přednostní startovní číslo). Do první RZety případně transferu startují závodníci dle těchto startovních listin, starty v dalších RZetách v libovolném pořadí. Ženy v Race i Hobby mohou startovat bez ohledu na pořadí dané startovním číslem.
Závod může začínat transferem. Na start se závodník připraví vždy s jednou nohou na zemi, stání v pedálech není povoleno!

6. Trať závodu a bezpečnost

6.1 Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná.
6.2 Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.
6.3 V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.
6.4 Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 09:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Během tréninku není zajištěn zdravotnický dozor.
6.5 V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.
6.6. Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu (neděle).

7. Porušení pravidel závodu T-Mobile České Enduro Serie

7.1 Závodník porušuje pravidla:

V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu.
V případě předčasného najíždění tratí mimo dané dny, které jsou vyhrazeny pro trénink!!! 
V případě využití cizí pomoci a to i mechanické, s výjimkou oficiálního depa na rychlostní zkoušce i transferu nebo využití nářadí a náhradních dílů, které neveze s sebou.
V případě přijmutí občerstvení mimo občerstvovací stanice, mimo občerstvení, se kterým závodník odstartoval.
V případě použití elektrokola pro trénink nebo hlavní závod. (elektrokolo smí použít pouze pro kategorii E-Enduro)
V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. Závodník má povinnost poskytnout první pomoc na trati zraněnému závodníkovi a nahlásit zranění nejbližšímu pořadateli. Časová ztráta v důsledku poskytnutí první pomoci může být po zvážení ředitele závodu odečtena od dosaženého času.
Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.
V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku
Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat píchlé duše, cyklistické lahve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic.
Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře nebo řediteli závodu nebo rozhodčímu / delegátovi T-ČES.
Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze delegovaným zástupcem/rozhodčím T-ČES.
Závodník je povinen využít vyznáčený transfer, pro přesun mezi erzetami a to na svém kole po celý závodní víkend. Nesmí využít cizí pomoc, vývoz autem apod. To znamená jakékoli shuttlování NENÍ POVOLENO ani při pátečním a sobotním tréninku!!! 


7.2 Možnosti potrestání porušení pravidel:

slovní napomenutí
časová penalizace
diskvalifikace
O trestu rozhoduje delegovaný zástupce T-ČES / rozhodčí ve spolupráci s ředitelem závodu a oficiální časomírou. Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí, ředitel závodu, seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové listině a nebudou mu započteny body do jednotlivých soutěží v rámci T-ČES. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

8. Vyhlášení vítězů na jednotlivých závodech T-Mobile České Enduro Serie

8.1 Pořadí závodníka v závodě se získá součtem časů na rychlostních zkouškách (RZ). Pořadí závodníka odpovídá zisk určitého počtu bodů, dle bodovací tabulky
8.2 Měření času společností Sportsoft, chipová technologie AIR+
8.3 Na jednotlivých závodech garantujeme minimální finanční prémie v pořadí muži a ženy soutěže Race

Absolutní pořadí kategorie muži. Vyhlašuje se prvních pět:

1.místo 6000,- Kč
2. místo 5000,- Kč
3. místo 4000,- Kč
4.místo 3000,- Kč
5. místo 2000,- Kč

Absolutní pořadí kategorie ženy. Vyhlašují se první tři:

1.místo 6000,- Kč
2.místo 5000,- Kč
3.místo 4000,- Kč

8.4 V rámci dalších kategorií Race U21,R35-45, R45-55, R55+ a HM,HZ,HM40,HJ a E-Enduro muži/ženy 18+ a všechny dětské kategorie Newbie, Rookie a Grom se vyhlašují první tři, pro které budou připraveny hmotné ceny.
8.5 Vítězové se vyhlašují vždy po závodě dle časového harmonogramu.
8.6 V případě, že se závodník vyhlášení nezúčastní (s výjimkou zdravotních důvodů), ztrácí nárok na ceny.

9. Povinná výbava

9.1 Závodník smí používat pouze jedno jízdní kolo, jedny komponenty, vše potřebné si musí vézt sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není. Není dovoleno používat elektrokolo při tréninku ani při hlavním závodě s výjimkou kategorie elektrokol.

9.2 Povinnou výbavou je cyklistická helma. Závodník musí mít helmu po celou dobu jízdy v závodu, helmu nemusí mít pouze v transferu při jízdě do kopce na lesní cestě nebo v případě sesednutí z kola. Pro děti a kategorie do 18 let je helma povinná po celou dobu bez výjimky. Povinný je i chránič páteře, možno nahradit batohem s integrovaným chráničem páteře. Nedodržení povinné výbavy bude mít za následek diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel důrazně doporučuje integrální helmu po celý závod, chrániče kolen, loktů, dlouhoprsté rukavice, sjezdové/motokrosové brýle, nářadí, rezervní duši, základní lékárničku a vždy kontakt na pořadatele!

10. Sportovní soutěže v rámci seriálu T-Mobile Česká Enduro Série

Pořadatelem průběžných sportovních soutěží je Kolo pro život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 03401707

10.1 Průběžné pořadí jednotlivců

Principem soutěže je přiřazení určitého počtu bodů závodníkovi za jeho umístění v závodě podle bodovací tabulky (absolutní pořadí jednotlivci).

Absolutní pořadí je sestaveno zvlášť pro soutěže Race/Hobby/E-Enduro/Newbie/Rookie/Grom. Absolutní pořadí se určí součtem bodů ze čtyř závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů.
Pořadí v kategorii je sestaveno v rámci kategorie na základě získaných bodů v kategorii a určí se součtem bodů ze čtyřech závodů, počítají se tedy čtyři závody ze šesti. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů.
V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii, následně výysledek posledního odjetého závodu závodníka. 


10.2. Průběžné pořadí teamů

Teamová soutěž CZECH ENDURO TEAM

Soutěž až tříčlenných týmů v rámci seriálu T-Mobile / Česká Enduro Série. Teamem se rozumí účelové seskupení závodníků, kteří jsou pro teamovou soutěž řádně zaregistrováni, mají společný název a svého kapitána. Team vzniká výhradně registrací přes www.enduroserie.cz. Všichni členové teamu musí mít svůj profil v registračním sytému a musí souhlasit se svým zařazením v teamu. Team zakládá kapitán (zakládající člen) za pomoci čísel registrací jednotlivých členů. Team může být založen kdykoliv v průběhu sezóny.

Team tvoří min 2 až max 3 závodníků. Team může být složen z jezdců všech kategorií i soutěží Race, Hobby, Newbie, Rookie, Grom. Soupiska členů je platná po celý průběh seriálu. Výměny a odhlášení jezdců nejsou v průběhu soutěže možné, dohlášení ano. Bodovat mohou pouze ti jezdci, kteří jsou v den závodu na teamové soupisce. Body nelze připisovat zpětně. Pozor nezaměňujte Team s pojmem Klub! Klub je širší pojem. Závodník může mít svůj domovský klub (např. v rámci Českého svazu cyklistiky) a ten může být odlišný od Teamu v rámci T-Mobile České Enduro Série. Závodníci se mohou sdružit do Teamu, i když jsou z různých klubů. Pojem Team patří pouze do teamové soutěže T-Mobile Česká Enduro Série

Absolutní pořadí: Bodování v teamové soutěži vychází z principu součtu bodů získaných závodníky teamu s nejvyšším bodovým ziskem v rámci kategorie v jednotlivém závodě. Následně se započte čtyři nejlepších bodových zisků teamu ze 6 závodů. Škrtají se dva nejhorší bodové výsledky ze šesti závodů. Bodový přínos jednotlivce / člena teamu pro teamovou soutěž je dán součtem bodů získaných v absolutním pořadí jednotlivců a bodů získaných v kategorii (body v kategorii pro týmovou soutěž).

V případě bodové rovnosti rozhoduje součet bodů ze všech závodů bez škrtání, následně výsledek posledního závodu v sérii.

11. Podání protestu

11.1 Podání protestu proti výsledku v závodě:


Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u ředitele závodu v místě časomíry v cílové rovince. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 2 dnů ode dne konání závodu.

11.2 Podání protestu proti pořadí ve sportovní soutěži


Reklamaci na pořadí soutěží je možné uplatnit výhradně u pořadatele Kolo pro život, z.s. (info@enduroserie.cz), nejdéle však do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků soutěží po každém závodě na www.enduroserie.cz. Reklamace musí mít písemnou formu (stačí e-mail). Reklamaci může podat pouze závodník. Na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. Body mohou být v případě vážného porušení pravidel odebrány závodníkovi i zpětně. Pozor: Pořadatel sportovní soutěže neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů!

12. Vyhlášení sportovních soutěží.

Vyhlášení celkového pořadí v T-Mobile České Enduro Sérii proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií soutěží Race,Hobby, E-Enduro Race, Newbie,Rookie,Grom a vítěze Teamové soutěže vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení po skončení série. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.

!!! POZOR!!! Z důvodu pandemie COVID-19 se v roce 2022 nemusí uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů T-ČES. Vítězové jednotlivých kategorií, budou uvedení na webu T-ČES. Všem oceněným zašleme poštou trofeje.

13. E-Enduro Race

13.1 Definice


E-Enduro Race je závod horských kol s asistovaným pohonem.
E-Enduro Race trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání a technických pasáží, které prověří technickou zdatnost jezdce.


13.2 Kategorie

E-Enduro Race je otevřena pro všechny jezdce bez nutnosti ČSC a UCI licence. Kategorie jsou následující.

EEM OPEN muži 18+

EEŽ OPEN ženy 18+

13.3 Speciální ustanovení


Všichni závodníci se musí řídit pravidly závodu a zákonem o silničním provozu, zejména pokud se jedná o závodní trasu (RZ) která vede nebo protíná silnici pro motorová vozidla.
Jezdi s rozumem a Fair Play, uvolní rychlejšímu trať.
Závodník smí používat pouze jedno elektrokolo, jednu baterii, jedny komponenty, vše potřebné si musí vést sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není.


13.4 Registrace

Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz, pomocí jednotného přihlašovacího formuláře.


13.5 Specifikace elektrokola


T-Mobile Česká Enduro Série umožní závodníkům použít pouze taková elektrokola, která umožňují jízdu s asistovaným pohonem kol, podle výrobců elektrokol. Změna komponentů je dovolena(zapletená kola, brzdy,vidlice apod.) Rám, elektromotor a el.vedení musí zůstat v originálním provedení. V případě jakéhokoli sporu se spoléháme na oficiální stránky a katalogy výrobců.
Všechna kola musí být v souladu se směrnicí EU 2002/24 / CE.
Směrnice EU 2002724 / CE (článek 1 písm. H) definuje kolo s asistencí elektromotoru s následující charakteristikou:
Maximální výkon elektromotoru: 0, 25 KW
Výkon elektromotoru bude postupně snižováno, jakmile se rychlosti přiblíží 25Km/h a úplné přerušení nad 25 km / h.
Pokud závodník nešlape do pedálů, je odpojen výkon elektromotoru.
Všechna elektrokola splňující tato pravidla nemusí být homologována a musí být považována za klasická kola. Všechna elektrokola, která tato pravidla nesplňují, nemohou být považována za kola ale za vozidla, které musí být homologována. Tato EU směrnice byla provedena v Itálii a je účinná a platná!!!


13.7. Trať závodu a bezpečnost

E-Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná. E-Enduro Race se jede na stejných tratích jako kategorie Hobby, tzn:. 4 RZty.
Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.
V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.
Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 12:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Není zajištěn zdravotnický dozor.
V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.
Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu.


13.8 Vyhlášení

Vyhlášení pořadí E-Enduro Race proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií OPEN vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení závodu. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.  Vyhlášení celkového pořadí v E-ENDURO RACE proběhne pro vítěze jednotlivých kategorií soutěží OPEN ŽENY 18+ A OPEN MUŽI 18+,  vždy 1.-3. místo na slavnostním vyhlášení po skončení série. Pro všechny vítěze budou připraveny kvalitní hmotné ceny.

 

Bodovací tabulka

Body v kategorii RACE Body v kategorii - HOBBY/E-ENDURO/NEWBIE/ROOKIE/GROM
pořadíabsolutní body body v kategorii pořadíabsolutní body body v kategorii
1300900 1150450
2250750 2125375
3210630 3105315
4180540 490270
5175525 587,5262,5
6170510 685255
7165495 782,5247,5
8160480 880240
9155465 977,5232,5
10150450 1075225
11147441 1173,5220,5
12144432 1272216
13141423 1370,5211,5
14138414 1469207
15135405 1567,5202,5
16132396 1666198
17129387 1764,5193,5
18126378 1863189
19123369 1961,5184,5
20120360 2060180
21118354 2159177
22116348 2258174
23114342 2357171
24112336 2456168
25110330 2555165
26108324 2654162
27106318 2753159
28104312 2852156
29102306 2951153
30100300 3050150
3199297 3149,5148,5
3298294 3249147
3397291 3348,5145,5
3496288 3448144
3595285 3547,5142,5
3694282 3647141
3793279 3746,5139,5
3892276 3846138
3991273 3945,5136,5
4090270 4045135
4189267 4144,5133,5
4288264 4244132
4387261 4343,5130,5
4486258 4443129
4585255 4542,5127,5
4684252 4642126
4783249 4741,5124,5
4882246 4841123
4981243 4940,5121,5
5080240 5040120
5179237 5139,5118,5
5278234 5239117
5377231 5338,5115,5
5476228 5438114
5575225 5537,5112,5
5674222 5637111
5773219 5736,5109,5
5872216 5836108
5971213 5935,5106,5
6070210 6035105
6169207 6134,5103,5
6268204 6234102
6367201 6333,5100,5
6466198 643399
6565195 6532,597,5
6664192 663296
6763189 6731,594,5
6862186 683193
6961183 6930,591,5
7060180 703090
7159177 7129,588,5
7258174 722987
7357171 7328,585,5
7456168 742884
7555165 7527,582,5
7654162 762781
7753159 7726,579,5
7852156 782678
7951153 7925,576,5
8050150 802575
8149147 8124,573,5
8248144 822472
8347141 8323,570,5
8446138 842369
8545135 8522,567,5
8644132 862266
8743129 8721,564,5
8842126 882163
8941123 8920,561,5
9040120 902060
9139117 9119,558,5
9238114 921957
9337111 9318,555,5
9436108 941854
9535105 9517,552,5
9634102 961751
973399 9716,549,5
983296 981648
993193 9915,546,5
1003090 1001545
1012987 10114,543,5
1022884 1021442
1032781 10313,540,5
1042678 1041339
1052575 10512,537,5
1062472 1061236
1072369 10711,534,5
1082266 1081133
1092163 10910,531,5
1102060 1101030
1111957 1119,528,5
1121854 112927
1131751 1138,525,5
1141648 114824
1151545 1157,522,5
1161442 116721
1171339 1176,519,5
1181236 118618
1191133 1195,516,5
1201030 120515
121-150824 121-150412
151-180618 151-18039
181-412 181-26
Generální partnerT-Mobile
Hlavní partneřiFOX
TREK
KONA
Nova Sport
Generální mediální partnerNova
PartneřiBikeporn
Chimpanzee
DodavateléJoes No Flats
Rouvy
Katmar
ACI
Kastar
TKF
Lipence
Lawi
Haven
Mediální partneřiPinkbike
MTBs
Velo
EWS
iVelo