Pravidla Mistrovství České republiky 2023

T-MOBILE ČESKÁ ENDURO SERIE 2023 - Mistrovství České republiky

úprava 15.7.2023

Název: CARDION ENDURO RACE KRALIČÁK

Datum: 21.-23.7.2023
Místo: SKI Kraličák – Stříbrnice

Závod je CARDION ENDURO RACE KRALIČÁK je oficiálním Mistrovstvím České republiky v disciplíně Enduro. Podléhá pravidlům a regulím Českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC). Závodníci bez licence ČSC se závodu mohou jako dosud zúčastnit, nicméně nebudou klasifikováni v příslušné kategorii MČR, ale pouze v kategorii T-ČES.

Závodníci mohou licenci získat na stránkách klubu Bike for Life 

Mistrovství republiky je součástí Českého poháru T-Mobile České Enduro Série.

PRAVIDLA 

1. VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK A REGISTRACE
Přihlašování na závod probíhá pomocí registračního systému (RS) na www.enduroserie.cz
Každý účastník je odpovědný za správné a úplné vyplnění údajů v RS. Za nezletilé dítě tuto správnost stvrzuje na místě svým podpisem zákonný zástupce. V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. V případě vzniku špatně zapsaného výsledku z výše uvedených důvodů, nese plnou zodpovědnost závodník a reklamaci nelze uplatnit. 
Závodník, který chce závodit v rámci kategorií MČR, musí být držitelem licence ČSC. Číslo licence uvede v příslušné kolonce. Licenci následně předloží při prezentaci ke kontrole zástupci ČSC. 
Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Závody se jedou za plného silničního provozu a proto je účastník povinen dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodník by měl před závodem znát svůj aktuální zdravotní stav a podrobit se odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění. Přehlašování na jinou trať v den závodu je možné pouze se souhlasem delegovaného zástupce T-ČES / rozhodčího, a to za poplatek 100 Kč. Přehlášení může být bez udání důvodu zamítnuto.

1.1. LICENCE ČSC
Licence je osobní doklad opravňující jeho majitele k účasti na cyklistických soutěžích a současně potvrzením jeho závazku respektovat stanovy a pravidla Českého svazu cyklistiky (ČSC), Evropské cyklistické unie (UEC) a Mezinárodní cyklistické federace (UCI). Licence je doklad o odborné způsobilosti pro cyklistické prostředí, je dokladem o členství v příslušném krajském svazu, který je členem ČSC.
Závodníci mohou licenci získat na stránkách klubu Bike for Life 

Licence je platná od data vydání do 31.12. daného roku.

Licenční řád ČSC

2. VĚKOVÉ KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ

Muži Elite
Ženy Elite 
Muži Masters 35+ 
Junioři U21 

*Závodníci Masters 35+ s licencí si mohouou zvolit, zda chtějí startovat v kategorii Elite nebo Masters.

3. STARTOVNÉ
Jednotné startovné pro trénink a nedělní závod. Startovné musí být zaplaceno před termínem změny výše startovného nebo v dostatečném předstihu před daným závodem, připsání startovného na účet nejpozději 7 dní před závodem. Pozdější platby nemusí dorazit na náš účet a tím se vystavuje riziku – NEZAŘAZENÍ DO STARTOVNÍ LISTINY.
O vrácení startovného je možné zažádat do 7 dnů před datem závodu a to za poplatek 250,- Kč. Změna kategorie je možná pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí e-mail). Převedení startovného na jiný závod nebo jiného člověka je možné pouze do posledního dne on-line přihlášení k danému závodu a to písemnou formou (stačí email). info@kolopro.cz

1100,- Kč leden až 30 dní před závodem
1300,- Kč 29 dní - 7 dní před závodem. Poslední možnost se registrovat

4. ŘAZENÍ NA STARTU
POZOR: závodníci mají povinnost označit kolo tabulkou s platným startovním číslem a to nejpozději v sobotu do 12:00, tratě jsou otevřeny pouze pro přihlášené závodníky s řádně nasazeným číslem.
Startovní listina se sestavuje na základě pravidel Českého poháru T-Mobile České Enduro Série z předem přihlášených závodníků.
Závodníci startují v pořadí od nejvyššího do nejnižšího startovního čísla. Konkrétní časy startů budou zveřejněny na webových stránkách vždy do soboty 20:00 hod. V případě, že na startu není přítomen vedoucí závodník průběžného pořadí, startovní číslo jedna se nepřiděluje. Ředitel závodu má právo udělit maximálně 5 ks tzv. divokých karet (přednostní startovní číslo). Do první RZety případně transferu startují závodníci dle těchto startovních listin, starty v dalších RZetách v libovolném pořadí. Ženy v Race i Hobby mohou startovat bez ohledu na pořadí dané startovním číslem.
Závod může začínat transferem. Na start se závodník připraví vždy s jednou nohou na zemi, stání v pedálech není povoleno!

5. TRAŤ ZÁVODU A BEZPEČNOST
5.1 Enduro trať se skládá z několika tzv. RZet (rychlostních zkoušek) a transferů. RZety jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZety. Trať není extrémně technicky náročná.

5.2 Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZety. Závodníci se mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci. V sobotu před závodem je stanoven časový limit na celý závod, který se počítá od startu do první Rzety nebo prvního transferu. Za každých započatých 5 minut nad tento limit bude přičteno 10 sekund k součtu časů z jednotlivých RZet. Ředitel závodu má právo limit posunout o 15 minut v případě, že více než 20% jezdců časový limit nestihlo.

5.3 V rámci zázemí závodu (v blízkosti startu a cíle závodu) bude připraveno mechanické depo, které závodníci mohou využít pro cizí technickou pomoc.

5.4 Trať je vyznačena značící páskou a směrovými černo žlutými značkami, dále průjezdovými brankami pomocí k sobě směřujících trojúhelníků. Trať je možno najíždět od pátku od 09:00 hodin před závodem na vlastní nebezpečí, přičemž kompletní značení bude dokončeno v sobotu v 11:00 hodin. Během tréninku není zajištěn zdravotnický dozor.

5.5 V případě vyšší moci má ředitel závodu právo závod předčasně ukončit. Pro určení pořadí budou započítány pouze RZety, které odjela celá startovní listina, mimo závodníků, kteří závod nedokončili z jiných důvodů.

5.6. Zdravotní služba je zajištěna pouze v průběhu závodu (neděle). Případně v sobotu, když je vypsaný start kategorií E-Enduro nebo Race. 

6. PORUŠENÍ PRAVIDEL 
6.1 Závodník porušuje pravidla:
V případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
V případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu.
V případě předčasného najíždění tratí mimo dané dny, které jsou vyhrazeny pro trénink!!! 
V případě využití cizí pomoci a to i mechanické, s výjimkou oficiálního depa na rychlostní zkoušce i transferu nebo využití nářadí a náhradních dílů, které neveze s sebou. Závodník se vystavuje časové penalizaci nebo diskvalifikaci !!! 
Závodník používá jedno kolo, tedy jeden rám, zadní stavbu, vidlici a pár zapletených kol. 
Za porušení pravidel se rozumí:
- výměna rámu
- výměna zadní stavby 
- Výměna zapletených kol 
- Výměna vidlice 

Ostatní komponenty může závodník vyměnit i mimo oficiální depo. 

V případě přijmutí občerstvení mimo občerstvovací stanice, mimo občerstvení, se kterým závodník odstartoval.
V případě použití elektrokola pro trénink nebo hlavní závod. (elektrokolo smí použít pouze pro kategorii E-Enduro)
V případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky. Závodník má povinnost poskytnout první pomoc na trati zraněnému závodníkovi a nahlásit zranění nejbližšímu pořadateli. Časová ztráta v důsledku poskytnutí první pomoci může být po zvážení ředitele závodu odečtena od dosaženého času.
Při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla s čipem.
V případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů ČSC a UCI). Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení, tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku.
Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat píchlé duše, cyklistické lahve, obaly od gelů, tyčinek, apod. je možné pouze v místech občerstvovacích stanic.
Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře nebo řediteli závodu nebo rozhodčímu ČSC / delegátovi T-ČES.
Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Výjimka může být dána pouze delegovaným zástupcem/rozhodčím T-ČES.
Závodník je povinen využít vyznačený transfer, pro přesun mezi RZetami a to na svém kole po celý závodní víkend. Nesmí využít cizí pomoc, vývoz autem apod. To znamená jakékoli shuttlování NENÍ POVOLENO ani při pátečním a sobotním tréninku!!! 

6.2 Možnosti potrestání porušení pravidel:

  • slovní napomenutí
  • časová penalizace
  • diskvalifikace

O trestu rozhoduje delegovaný zástupce T-ČES / rozhodčí ČSC ve spolupráci s ředitelem závodu a oficiální časomírou. Diskvalifikaci na startu provádí přímo rozhodčí ČSC, ředitel závodu, seriálu nebo jeho zvolený zástupce, který je k tomu oprávněn. Diskvalifikovaný závodník může závod absolvovat, ale nebude uveden ve výsledkové. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

7. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
7.1 Pořadí závodníka v závodě se získá součtem časů na rychlostních zkouškách (RZ). Pořadí závodníka odpovídá zisk určitého počtu bodů, dle bodovací tabulky

7.2 Měření času společností Sportsoft, chipová technologie AIR+

7.3 V rámci vypsaných kategorií pro MČR enduro budou vyhlášení tři nejrychlejší závodníci, kteří dostanou mistrovský dres, medaili a titul „Mistr České republiky 2023“. 
Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. Titul a medaili získají pouze ti závodníci, kteří mají platnou licenci ČSC. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti závodníků.
Zahraniční závodníci nezískají titul, dres ani medaile. Obdrží pouze vypsané ceny v souladu s rozpisem závodu.

7.4 Vítězové se vyhlašují vždy po závodě dle časového harmonogramu.

7.5 V případě, že se závodník vyhlášení nezúčastní (s výjimkou zdravotních důvodů), ztrácí nárok na ceny.

7.8 Vyhlášení vítězů závodů T-CES a MČR bude probíhat samostatně, přičemž MČR bude vyhlašováno jako poslední v rámci slavnostního ceremoniálu po závodě.  

8. POVINNÁ VÝBAVA
8.1 Závodník smí používat pouze jedno jízdní kolo, jedny komponenty, vše potřebné si musí vézt sám a opravy zajišťovat svépomocí. Nikde nic neodkládá, nevyměňuje. Přestože starty mohou být pokaždé na stejném místě, závodník musí do celého závodu vyrazit s celou výbavou. Vzájemná pomoc mezi závodníky je povolena a podporována, cizí pomoc dovolena není. Není dovoleno používat elektrokolo při tréninku ani při hlavním závodě s výjimkou kategorie elektrokol.

8.2 Povinnou výbavou je cyklistická helma. Závodník musí mít helmu po celou dobu jízdy v závodu, helmu nemusí mít pouze v transferu při jízdě do kopce na lesní cestě nebo v případě sesednutí z kola. Pro děti a kategorie do 18 let je helma povinná po celou dobu bez výjimky. Povinný je i chránič páteře, možno nahradit batohem s integrovaným chráničem páteře. Nedodržení povinné výbavy bude mít za následek diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel důrazně doporučuje:

  • Integrální helmu po celý závod
  • Chrániče kolen, loktů
  • Dlouhoprsté rukavice
  • Sjezdové/motokrosové brýle
  • Nářadí, rezervní duši, základní lékárničku a vždy kontakt na pořadatele!

9. PODÁNÍ PROTESTU PROTI VÝSLEDKU
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu, a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u ředitele závodu v místě časomíry v cílové rovince. Podmínkou je vyplnění příslušného formuláře a složení kauce 500 Kč, která bude v případě kladného vyřízení ve prospěch protestujícího vrácena. Pozdější reklamace nebudou uznány. Ve výjimečných případech, kdy se nedal z objektivního důvodu protest podat v řádném termínu, lze protest uplatnit formou emailu do 2 dnů ode dne konání závodu.

Generální partnerT-Mobile
Hlavní partneřiGiant
Cyklostar
TREK
Cardion
Nova Sport
Generální mediální partnerNova
Hlavní mediální partnerHit rádio
PartneřiSportHelp
DodavateléNamedSport
Bell
Crankbrothers
Camelbak
Bikeporn
FDF Bike shop
ACI
Kastar
Katmar
Haven
Lipence
TKF
Mediální partneřiVelo
iVelo
MTBs
Pinkbike
Bike and Ride