Nová registrace

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

ÚVOD

Spolek Kolo pro život, z.s., IČO: 034 01 707, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61273, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním seriálu cyklistických závodů Kolo pro život. Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“).

Spolek je ve smyslu Zákona a Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti s organizací seriálu cyklistických závodů Kolo pro život, tj. zejména za účelem přípravy startovní listiny, startovních čísel, za účelem zpracování výsledkové listiny, vyhlašování a předávání cen, pro statistické účely. V souladu s Nařízením byl společností jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné Spolkem probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na e-mailu gdpr@kolopro.cz .

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

I. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje subjektů údajů Zpracováváme pro: Kde zpracováváme:
Jméno a příjmení Registrace do závodu, výsledky závodu www.ceskaenduroserie.cz
 Adresa   www.ceskaenduroserie.cz
 Pohlaví Volitelný údaj ve formulářích www.ceskaenduroserie.cz
 Datum narození   www.ceskaenduroserie.cz 
 Jazyk Volitelný údaj ve formulářích   
 Měna Volitelný údaj ve formulářích   
 E-mail  Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
 Kontaktní telefon  Identifikace uživatele, komunikace s uživatelem  
 IČO/DIČ    
 Sportovní klub    
 Číslo licence ČSC  Identifikace uživatele  
 Telefonní číslo – v případě zranění  Ochrana zdraví  
 Registrační číslo Přiděleno každému závodníkovi ke snadnější identifikaci   
 Obrazové a zvukové záznamy  Reklamní a marketingové účely  sdělovací prostředky, propagační materiály, internet

  
Spolek je rovněž oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace vyplývající z návštěvnosti internetových stránek.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

• Plnění smluvního vztahu
• Evidence účastníků v závodech
• Evidence výsledků v seriálu Kolo pro život
• Správa uživatelského účtu ke službám
• Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
• Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
• Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek
• Provádění analýz a měření
• Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
• Zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely
• Zajištění ochrany zdraví a majetku
• Účetní a daňové účely
• Reklamní a marketingové účely
• Plnění ostatních zákonných povinností

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely musíme získat Váš souhlas.

4. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Spolek je oprávněn poskytovat Vaše osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem organizace závodů. Jedná se o tyto kategorie příjemců :
• Petr Čech Sport, a.s.
• Poskytovatel časomíry ( SportSoft, s.r.o.)
• Poskytovatele platebních bran
• Spoluorganizátoři závodů
• Hlavní organizátor závodu

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace organizace seriálu závodů Kolo pro život a dále po dobu, po kterou je Spolek povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

6. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě Zákona a Nařízení máte tato práva:

1. právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na info@kolopro.cz

2. právo přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,

3. právo požadovat od Organizátora informace o účelu zpracování osobních údajů, o kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o zdroji osobních údajů, pokud jsou získávány i z jiných zdrojů, než ode mne, např. z veřejných databází, informaci o způsobu zpracování, případně o profilování, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaší osobu,

4. pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,

5. právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte důvodné podezření, že došlo k újmě na Vašich právech či jinému porušení zákona při zpracování Vašich osobních údajů.

Pro realizaci výše uvedených práv využijte emailovou komunikaci info@kolopro.cz nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@kolopro.cz . Spolek je oprávněn ověřit v nezbytném rozsahu identitu žadatele.

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  logo magenta
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  Nutrend
 • Generální mediální partner
  Nova logo
 • DODAVATELÉ
         bikeporn logo katmar  rouvyDatový zdroj 1   lawi2   vtkulate

 • SERVISNÍ DEPO
  Kolofix logo
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  impulsDatový zdroj 339x  iVelo logo modre logo velo mtbs PB corporate RGB   EWS Qualifier